حامد حضرتی

 

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

روان درمانگر اختلالات خلقی و اضطرابی

من حامد حضرتی کارشناس ارشد روانشناسی عمومی هستم و در کلینیک آن زندگی به عنوان روان درمانگر اختلالات خلقی و اضطرابی فعالیت می کنم .

در زمینه ی خودشناسی و روانشناسی بصورت تخصصی تا به امروز دوره ها و کارگاه های متفاوتی برگزار کردم.

از جمله این خدمات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

– مشاوره و درمان اختلالات روانشناختی.

– اختلالات اضطرابی ، افسردگی ، وسواس.

– برگزاری کارگاه های آموزشی و درمانی.

– مشاوره ازدواج و زوج درمانی.

 

در حوزه شناختی و رفتاری دوره هایی با عنوان:

 

– آشنایی با تله های زندگی.

– رهایی از چرخه رنج.

– سفر قهرمانی.

 

در حوزه شفقت با خود:

 

– دوره ای با عنوان بازگشت به خویشتن زنانه.

 

در حوزه روانشناسی مثبت نگر:

 

دوره های یونگ شناسی کاربردی از جمله کارگاه سفر قهرمانی و کارگاه سایه ها و کارگاه های کنترل استرس و اضطراب و نگرانی برای مدیران صدا و سیما و دوره های مختلفی در خانه فرهنگ شهرداری تهران را برگزار کردم